Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Moduł Fakturowanie

Moduł Fakturowanie jest praktycznym narzędziem do wystawiania dokumentów sprzedaży uwzględniającym indywidualne wymagania pojedynczego użytkownika oraz całej firmy dzięki możliwości dowolnego konfigurowania poszczególnych opcji w ramach obowiązujących przepisów. W trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży użytkownik może wybrać cenę z odpowiedniego cennika indywidualnego, skalkulować cenę w zależności od wielu różnych czynników lub ustalić dowolny rabat na wybrane pozycje lub całą fakturę, a cena może być zapisana również w innej niż polska walucie. Dzięki automatycznemu przepływowi informacji między poszczególnymi modułami istnieje możliwość kontroli limitu zadłużenia i blokady wystawienia faktury, w przypadku gdy kontrahent przekroczył ustanowiony limit.

Użytkownik w łatwy sposób może wystawić fakturę lub paragon fiskalny na podstawie jednego lub wielu dokumentów magazynowych (lub zleceń handlowych) na podstawie danych z modułu Gospodarka Magazynowa, do których może być automatycznie generowany dowód kasowy (KP), a kwota rozliczenia - może być dopisywana do konta rozliczeń z danym kontrahentem (moduł Kasa i Banki). Dla ułatwienia, szczegółowe dane wszystkich kontrahentów oraz towarów magazynowych są dostępne w postaci obszernych kartotek przeglądanych przy pomocy odpowiednich filtrów zapamiętywanych przez moduł. Bardzo przydatnym narzędziem jest rozbudowany kalkulator cen dla poszczególnych pozycji faktury pozwalający na uzależnienie ceny końcowej dla klienta od różnych cen wyjściowych, narzutów, marży i rabatów, indywidualnych cenników itp. Dla firm przyjmujących zaliczki została udostępniona odpowiednia opcja pozwalająca na pełną kontrolę wpłacanych zaliczek oraz wystawianie faktur zaliczkowych w poczet przyszłych transakcji z jednoczesnym uwzględnieniem tej wpłaty w rozrachunkach z danym kontrahentem. Wszystkie dokumenty wystawione w tym module mogą być automatycznie dekretowane na odpowiednich kontach Księgi Głównej zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi wzorcami dekretacji, a na podstawie dokumentów zawierających pozycje obłożone podatkiem obrotowym generowany jest odpowiedni rejestr VAT. Firmy prowadzące handel swymi towarami wewnątrz Unii Europejskiej mogą ponadto korzystać z opcji generowania deklaracji Intrastat, możliwości wystawiania faktur wewnętrznych na podstawie faktury importowej lub rejestracji operacji w różnych walutach i ich automatycznego przeliczania według definiowanej tabeli kursowej. Na podstawie danych zgromadzonych w module możliwe jest generowanie wielowymiarowych raportów i sprawozdań pozwalających na bieżącą analizę wolumenu sprzedaży i transakcji dokonanych w danym okresie według wybranych przez użytkownika kryteriów dla celów biznesowych.

Moduł ten jest częścią Pakietu Hetman Pro - specjalnej oferty skierowanej do małych firm oraz takich, które właśnie rozpoczynają swoją działalność.

Moduł Fakturowanie posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

 • intuicyjny mechanizm wspomagający wystawianie faktur o wielu pozycjach

 • automatyczne wystawianie faktur VAT na podstawie dokumentów magazynowych (WZ)
 • automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych (WZ) i dowodów kasowych (KP) na podstawie faktury VAT
 • wykorzystanie kartotek kontrahentów i towarów utworzonych w innych modułach oraz możliwość ich aktualizacji i dopisywania nowych rekordów
 • różnorodne metody ustalania rabatów na całą fakturę lub tylko na jej wybrane pozycje
 • rozbudowana kalkulacja cen na podstawie cen zakupu (według dostaw, na podstawie cen jednostkowych towarów na stanie lub kartoteki) i cen sprzedaży (według kartoteki, cennika, zlecenia, oferty lub ostatniej faktury)
 • wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie faktur zagranicznych w obrocie wewnątrzunijnym
 • generowanie deklaracji Intrastat na podstawie odpowiednich faktur dla firm prowadzących działalność na rynku europejskim
 • wystawianie faktur zaliczkowych i automatyczna rejestracja wpłaty w odpowiednich modułach Platformy Hetman

 • automatyczne generowanie rejestru sprzedaży VAT
 • automatyczne dekretowanie dokumentów sprzedażowych na kontach Księgi Głównej przy pomocy zdefiniowanych wzorców dekretacji
 • kwoty rozliczeń generowanych na podstawie dokumentów sprzedaży są automatycznie widoczne w pozostałych modułach Platformy Hetman
 • generator wielowymiarowych analiz i raportów na podstawie wystawianych przez moduł dokumentów niezbędnych do kontroli i planowania
 • dynamiczna analiza sprzedaży według kontrahentów i towarów
 • obszerny generator raportów na podstawie zebranych danych dla celów kontroli i planowania
 • łatwe wyszukiwanie dokumentów przy pomocy wbudowanych filtrów