Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Moduł Kasa i Banki

Moduł Kasa i Banki jest kompleksowym narzędziem wspomagającym bieżącą analizę obiegu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, które pozwala również na ich kontrolę i gwarantuje rzetelność i kompletność prowadzonych ewidencji transakcji gotówkowych i bankowych. Dostarcza pełne dane do przeglądania stanu wszystkich środków pieniężnych według zadanych kryteriów i w dowolnym stopniu szczegółowości na określony moment. Stosowanie tego modułu pozwala na lepszą obsługę klienta i pełne wykorzystanie informacji zgromadzonych w systemie do procesów decyzyjnych.

Firmy prowadzące rozliczenia wielowalutowe otrzymują zaawansowane rozwiązanie ułatwiające dokonywanie wszelkich niezbędnych przeliczeń i operacji walutowych dotyczących środków znajdujących się zarówno w kasach, jak i na rachunkach bankowych. W zakresie rozliczeń bankowych istnieje pełna zgodność z systemami homebankingu, co ułatwia prowadzenie odpowiednich operacji przy pomocy najnowocześniejszych technologii. Moduł zapewnia obsługę dowolnej ilości kont bankowych, stanowisk kasowych oraz kasjerów i dostarcza odpowiednie raporty, pozwalające na dokładną analizę wszystkich operacji w dowolnym przekroju i o zadanym stopniu szczegółowości. Wszystkie operacje dokonywane w tym module są przenoszone do modułu Rachunkowość Finansowa i automatycznie dekretowane na odpowiednich kontach. Opcje dotyczące operacji bankowych umożliwiają stałe śledzenie stanu środków pieniężnych na kontach złotówkowych lub walutowych w jednym lub kilku bankach oraz ułatwiają wydruk odpowiednich dokumentów niezbędnych przy dokonywaniu operacji bankowych takich jak m.in. przelewy. W module znajduje się również dostęp do opcji rozrachunków z kontrahentami (wszechstronna obsługa zobowiązań i należności) oraz z pracownikami (obsługa delegacji). W każdej chwili użytkownik może skorzystać z możliwości łatwego wydrukowania dokumentów kasowych, przejrzystych zestawień oraz raportów, według wybranych kryteriów.

Moduł ten jest częścią Pakietu Hetman Pro - specjalnej oferty skierowanej do małych firm oraz takich, które właśnie rozpoczynają swoją działalność.

Moduł Kasa i Banki posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

 • kreator raportów i zestawień transakcji według poszczególnych stanowisk kasowych i kasjerów

 • generowanie zbiorczych przelewów dla kontrahenta
 • kompleksowa obsługa przelewów bankowych
 • planowanie operacji finansowych zgodnie ze stanem środków pieniężnych na stanowiskach kasowych lub na kontach
 • obsługa rejestrów VAT i automatyczne generowanie odpowiednich przelewów do US
 • automatyczne kojarzenie zapisów na kontach rozrachunkowych i ustalanie salda rozrachunków w układzie analitycznym
 • uznawanie kosztów z poziomu dokumentu kasowego
 • łatwe prowadzenie złożonych rozliczeń z pracownikami
 • automatyczne generowanie dekretów do Księgi Głównej
 • zachowanie pełnego bezpieczeństwa wszystkich transakcji dzięki zastosowaniu systemu transakcyjnego
 • wybór sposobu numeracji dokumentów (automatycznie lub ręcznie)
 • wszechstronna obsługa i analiza zaliczek wypłacanych pracownikom w powiązaniu z całością rozliczeń między pracownikiem i pracodawcą oraz możliwość ich monitorowania
 • intuicyjny generator wielowymiarowych raportów i zestawień

  Rozliczenie delegacji

 • możliwość rejestrowania zaliczek przelewem w powiązaniu z kontem rozrachunków
 • automatyczne rozliczanie operacji kasowych i bankowych z należnościami i zobowiązaniami kontrahentów i pracowników
 • szybkie wystawianie zbiorczych poleceń przelewu
 • rejestracja operacji kasowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą
 • łatwe generowanie zestawień należności i zobowiązań dla poszczególnych kontrahentów i pracowników na dowolny dzień
 • możliwość bieżącej analizy przepływu środków pieniężnych
 • bieżący monitoring stanu gotówki we wszystkich kasach w poszczególnych oddziałach
 • możliwość wypłacania i późniejszego rozliczania zaliczek walutowych
 • współpraca z systemami homebanking
 • pełna integracja z pozostałymi modułami Platformy Hetman
 • inteligentne filtry ułatwiające szybkie wyszukanie odpowiedniej informacji z gąszczu danych
 • indywidualne nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom w zależności od zakresu ich kompetencji