Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


System Finanse

System Finanse stanowi kompletne narzędzie służące do efektywnego zarządzania obszarem finansów, wspomagające realizację wyznaczonych celów biznesowych i wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Został napisany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę informatyczną przy wsparciu merytorycznym specjalistów z dziedziny finansów i księgowości ze szczególnym uwzględnieniem zapisów wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i jest na bieżąco aktualizowany zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Opiera się na zasadzie, iż każda informacja jest wpisywana do systemu tylko jeden raz, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć popełniania błędów, a jednocześnie jest dostępna natychmiast po wprowadzeniu dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, również w innych modułach Platformy Hetman. Dzięki szerokiemu wachlarzowi funkcjonalności, parametryzacji oraz dużych możliwości konfiguracji, system może być doskonale dostosowywany do indywidualnych wymagań klienta w miarę wzrostu jego potrzeb i stanowić idealne wsparcie przy ciągle zmieniających się procesach biznesowych. System jest również uniwersalnym i łatwym w użyciu narzędziem do kreowania wielowymiarowych raportów i analiz w różnych przekrojach i o różnym poziomie szczegółowości w zależności od potrzeb użytkownika. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm działających na rynkach międzynarodowych system pozwala obsługiwać transakcje międzynarodowe i daje możliwość zapisywania wszystkich zdarzeń gospodarczych w dowolnej walucie, a różnice kursowe są wyliczane automatycznie. Zgodnie z wymogami nowoczesnej bankowości system oferuje pełną współpracę z systemami homebanking w zakresie importu i eksportu przelewów.
System finansowo-księgowy razem z pozostałymi modułami Platformy Hetman pozwala na lepszą optymalizację wykorzystania zasobów całego przedsiębiorstwa, bieżącą kontrolę wykonania zadań, poprawę produktywności oraz usprawnienie procesu obsługi klienta.

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

Rachunkowość Finansowa

Moduł Rachunkowość Finansowa pozwala tak usystematyzować i pogrupować dane finansowe firmy, żeby stały się solidnymi informacjami, na podstawie których można podejmować optymalne decyzje biznesowe. Aby sprostać takiemu wyzwaniu, moduł jest wyposażony w odpowiednie narzędzia pozwalające na dowolne kreowanie wielowymiarowych zestawień, które dostarczają kadrze zarządzającej aktualne informacje w dowolnych przekrojach oraz o zadanym stopniu szczegółowości, przy jednoczesnym zachowaniu poufności niektórych danych. Pełna obsługa zdarzeń gospodarczych w wielu walutach, możliwość prowadzenia równolegle kilku planów kont oraz dwuetapowe księgowanie pomagające uniknąć wielu pomyłek - to tylko kilka z wielu atutów tego modułu.

Kasa i Banki

Moduł Kasa i Banki jest kompleksowym narzędziem wspomagającym bieżącą analizę obiegu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, które pozwala również na ich kontrolę i gwarantuje rzetelność i kompletność prowadzonych ewidencji transakcji gotówkowych i bankowych. Dostarcza pełne dane do przeglądania stanu wszystkich środków pieniężnych według zadanych kryteriów i w dowolnym stopniu szczegółowości na określony moment. Stosowanie tego modułu pozwala na lepszą obsługę klienta i pełne wykorzystanie informacji zgromadzonych w systemie do procesów decyzyjnych.

Windykacja

Moduł Windykacja pozwala kadrze zarządzającej na stałą analizę wszystkich należności, bieżących i przeterminowanych, według dowolnie wybranych kryteriów oraz pomaga wdrażać odpowiednie procedury wspomagające efektywną windykację polegającą na tworzeniu odpowiedniej korespondencji (wezwań do zapłaty, not odsetkowych itp.) i monitorowaniu tego procesu. W przypadku firm zalegających z płatnościami można stosować indywidualne procedury windykacyjne w zależności od wysokości zadłużenia i czasu zalegania. Moduł stanowi również wsparcie dla Zakładów Pracy Chronionej w trakcie współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki Trwałe

Ewidencja środków trwałych jest podstawowym narzędziem zarządzania majątkiem trwałym, środkami trwałymi, wyposażeniem, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz pozwala efektywnie kształtować strategię odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych i bilansowych. Tak kompleksowe podejście do tego zagadnienia stanowi idealne narzędzie pozwalające na kompleksowe zarządzanie majątkiem, dając kadrze menedżerskiej pełen wgląd w stan aktualny, jak również dostarczając odpowiednich informacji wspomagających kreowanie polityki zakupów w przyszłości.