ProkHARD / NASZA OFERTA / Platforma Hetman / Sterowanie ProdukcjąRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


System Sterowanie Produkcją

System Sterowanie Produkcją jest dedykowany dla przedsiębiorstw produkcyjnych i swoją funkcjonalnością obejmuje kompleksową obsługę całego procesu wytwórczego oraz wybranych procesów pomocniczych. Jedną z wielu jego zalet jest możliwość pełnego odzwierciedlenia procesów produkcyjnych w systemie, co pozwala na ich wszechstronną analizę pod kątem efektywności. Dzięki dokładnemu opisowi technologii produkcji poszczególnych wyrobów możliwe jest zachowanie odpowiedniej kolejności poszczególnych operacji podczas generowania planu produkcji, przy uwzględnieniu nie tylko indywidualnych wymagań klientów czy terminu dostawy wyrobów gotowych, ale również wielu innych czynników takich jak dostępność surowców, przerwy techniczne, czas oczekiwania na zakończenie produkcji półfabrykatów itp. Zapewniona jest również szczegółowa kontrola jakości poszczególnych wyrobów dzięki pełnej identyfikacji wykorzystywanych surowców, maszyn, na których były one przetwarzane oraz osób dbających o prawidłowość poszczególnych czynności w odniesieniu do partii produkcyjnej lub nawet do pojedynczej sztuki. Pełna integracja poszczególnych modułów pozwala na dokonywanie w każdej chwili niezbędnych modyfikacji procesu produkcyjnego bez potrzeby przerywania całej produkcji i konieczności dokonywania czasochłonnych zabiegów. Zgromadzone informacje pochodzące w dużej mierze z hali produkcyjnej umożliwiają kadrze menedżerskiej szeroką analizę przyczyn powstawania negatywnych zjawisk dotyczących jakości produktów, efektywności i kosztów produkcji i ułatwiają wczesne podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

System Sterowania Produkcją obejmuje obsługę wszystkich etapów procesu produkcyjnego od momentu zdefiniowania technologii z uwzględnieniem podziału na pojedyncze operacje oraz niezbędne do nich surowce – moduł Techniczne Przygotowanie Produkcji, przez fazę szczegółowego planowania przebiegu procesu z podziałem na poszczególne maszyny i brygady robocze – moduł Planowanie Produkcji, monitorowanie procesu wytwarzania – moduł Monitorowanie Produkcji, a kończąc na kontroli poszczególnych parametrów w trakcie produkcji i po jej zakończeniu przy pomocy modułu Laboratorium. Dodatkowe uzupełnienie stanowi możliwość ewidencjonowania i planowania zdarzeń, które mają miejsce w związku z poszczególnymi maszynami (awarie, naprawy, przeglądy okresowe itp.) przy pomocy modułu Obsługa Techniczna. W trakcie wykonywania każdej operacji w systemie, powstaje szereg zapisów stanowiących w całości obszerny komplet dokumentacji opisującej proces produkcji, która stanowi cenne źródło informacji jak również może zostać wykorzystana do celów certyfikacyjnych. Automatyczne przesyłanie danych między poszczególnymi modułami zapewnia aktualność informacji na wszystkich stanowiskach i ogranicza potrzebę dwukrotnego wpisywania tych samych danych. Pełne wykorzystanie wszystkich zaimplementowanych algorytmów optymalizacyjnych generuje wiele drobnych oszczędności, które w efekcie końcowym mogą dać znaczące efekty w skali całego przedsiębiorstwa.

W skład systemu Sterowanie Produkcją wchodzą następujące moduły:

Techniczne Przygotowanie Produkcji

Moduł Techniczne Przygotowanie Produkcji wspomaga zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz pozwala na ich wierne odwzorowanie w systemie, dzięki czemu możliwa jest ich wszechstronna analiza, optymalizacja oraz adaptacja do zmieniających sie warunków biznesowych. Każdy produkt jest szczegółowo zdefiniowany na podstawie obszernego zestawu parametrów, a dokładny sposób jego wytworzenia zapisany jest w odpowiedniej kartotece technologii. Zawiera ona przede wszystkim informacje na temat wszystkich niezbędnych materiałów, zasobów ludzkich, maszyn i narzędzi oraz opis kolejnych czynności z uwzględnieniem zależności czasowych, jakie wchodzą w skład procesu wytwórczego. Zużycie materiałów jest bardzo szczegółowo monitorowane, dzięki czemu już na etapie planowania uwzględnione są straty na rozruch maszyn lub odpady technologiczne, co pozwala precyzyjnie wyliczyć pełne koszty wytworzenia. Możliwe jest również zdefiniowanie materiałów zastępczych lub operacji zastępczych, w przypadku gdy jest to konieczne z powodu braku surowców podstawowych lub awarii maszyny. Takie uszczegółowienie pozwala później na budowanie efektywnych harmonogramów produkcyjnych pozwalających zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa.

Planowanie Produkcji

Moduł Planowanie Produkcji jest jednym z niewielu rozwiązań na rynku, które pozwala zaprojektować i modelować poszczególne procesy produkcyjne zachodzące w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów optymalizacyjnych uwzględniających wiele różnorodnych czynników (np. dostępność surowców w magazynie) wpływających na czas wykonania oraz koszty końcowe danego produktu. Prezentacja graficzna ułatwia analizę całego harmonogramu produkcji pod kątem przebiegu wszystkich procesów produkcyjnych z podziałem na pojedyncze operacje, obłożenia poszczególnych maszyn produkcyjnych i narzędzi oraz wykorzystania brygad roboczych, a także umożliwia łatwe dokonywanie wszelkich modyfikacji. Zmiany wprowadzane do procesów oraz korekty czasów rozpoczęcia i zakończenia są kontrolowane przez wyspecyfikowane mechanizmy weryfikacji, które pilnują odpowiedniej kolejności operacji oraz dokonują automatycznej aktualizacji pozostałych harmonogramów np. planu pracy dla brygad roboczych. Moduł uwzględnia również czasy przestoju wynikające np. z warunków eksploatacyjnych urządzeń (np. czas rozruchu), wyłączenia maszyny z produkcji na czas remontu lub czasu potrzebnego na przemieszczenie półfabrykatów pomiędzy maszynami. W trakcie pracy możliwe jest bieżące monitorowanie stanu ukończenia wszystkich operacji, aktualnego stanu ilościowego półfabrykatów na poszczególnych stanowiskach roboczych oraz pełna kontrola realizacji planów pod kątem terminowości ukończenia. Wszechstronna analiza kosztów poniesionych w trakcie produkcji pozwala kadrze menedżerskiej na bieżąco realizować strategię minimalizacji kosztów oraz natychmiast dokonywać niezbędnych korekt.

Monitorowanie Produkcji

Moduł ten umożliwia stały monitoring oraz rejestrację wszystkich zdarzeń mających miejsce na hali w trakcie procesu produkcyjnego na podstawie wpisów dokonywanych przez pracowników oraz informacji pochodzących bezpośrednio z układów sterujących maszyn lub innych czujników pomiarowych. Gromadzone w ten sposób dane pozwalają ustalić aktualny stan pracy poszczególnych maszyn oraz zadań realizowanych przez brygady robocze, dokładną ilość półproduktów i produktów znajdujących się w danej chwili na hali oraz stopień realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych na określony moment czasu. Moduł pozwala prześledzić ścieżkę pojedynczej partii towaru zaczynając od surowców, poprzez maszyny na których była obrabiana, a kończąc na jej lokalizacji w magazynie wyrobów gotowych, co stanowi bardzo ważny element pełnego procesu kontroli jakości. Na podstawie odpowiednich zapisów możliwe jest bardzo szczegółowe rozliczenie kosztów produkcji w podziale na poszczególne operacje lub towary z uwzględnieniem kosztów pracy, zużycia surowców oraz odpadów, energii i paliwa. Zapisy z monitoringu są również podstawą do naliczania czasu pracy pracowników oraz pozwalają określić ich wydajność. Na podstawie tych danych możliwe jest przeprowadzenie różnorodnych analiz oraz generowanie wielowymiarowych raportów będących punktem wyjścia do planowania przyszłych procesów biznesowych.

Obsługa Techniczna

Moduł Obsługa Techniczna jest przeznaczony do kompleksowego wsparcia pracy działów remontowych zajmujących się utrzymaniem stanu technicznego parku maszynowego i środków transportu, jak również świadczących usługi dla klientów zewnętrznych. Pozwala prowadzić szczegółową ewidencję zgłoszeń od klientów, przeglądów okresowych, napraw planowanych oraz awarii i na tej podstawie generować zlecenia remontowe. Zawierają one zestaw szczegółowych danych o osobie zlecającej i remontowanym urządzeniu, opis czynności do wykonania, wykaz niezbędnych części, na podstawie których możliwe jest wygenerowanie harmonogramu remontów, automatyczna blokada niezbędnych materiałów i części w magazynie, prognoza kosztu i czasu wykonania oraz zaplanowanie czasu pracy poszczególnych komórek remontowych. Dzięki takim informacjom możliwa jest wszechstronna analiza porównawcza kosztów rzeczywistych i planowanych remontów oraz wyznaczenie rzeczywistych kosztów eksploatacji maszyn. Wdrożenie modułu obsługi technicznej w organizacji może przyczynić się do poprawy stanu technicznego parku maszynowego, a w efekcie może to prowadzić do wzrostu produkcji i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Laboratorium

Dzięki możliwości dowolnego definiowania badanych cech moduł Laboratorium jest całkowicie uniwersalny i może być stosowany praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Jego funkcjonalność zostanie jednak w pełni wykorzystana w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które w trakcie swej działalności wykorzystują mechanizmy kontroli różnorodnych parametrów i w tym celu regularnie dokonują pomiarów kontrolnych. Generowane przez moduł karty pomiarowe pomagają zbierać wyniki badań, a po ich wprowadzeniu do komputera natychmiast można zauważyć wartości przekraczające założone wartości graniczne, jak również dokonać analizy ich kształtowania się w czasie. W przypadku, gdy badania są dokonywane z różnorodną częstotliwością możliwe jest tworzenie harmonogramów badań na dowolny okres czasu, dzięki którym można łatwiej zaplanować wszystkie niezbędne czynności kontrolne. Takie rozwiązanie może być szczególnie docenione w przedsiębiorstwach, które są w trakcie wdrażania norm jakości ISO lub ich specyfika wymaga restrykcyjnego przestrzegania parametrów zachodzących procesów.