Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


System Personel

System Personel pozwala na aktywne prowadzenie polityki kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa w oparciu o szczegółowe dane gromadzone na temat zatrudnianych pracowników. Jest w pełni konfigurowalny i dzięki temu może znaleźć zastosowanie w każdej dużej organizacji bez potrzeby gruntownej przebudowy istniejących już procesów. Podstawowym elementem systemu jest obszerna kartoteka osobowa, przechowująca szczegółowe dane osobowe, pełną historię zatrudnienia, informacje płacowe i wiele innych, dowolnie definiowanych przez użytkownika w zależności od specyfiki organizacji. Prawie wszystkie pracochłonne dotychczas czynności, takie jak generowanie list płac, deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych czy dekretacja wynagrodzeń na kontach księgowych, w dużym stopniu przebiegają automatycznie, ale użytkownik ma możliwość całkowitej ich modyfikacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Współpraca z systemem homebankingu pozwala na szybką realizację przelewów na konta pracowników.

System zawiera mechanizmy kontroli w zakresie kompletności i poprawności wpisywanych danych do kartoteki osobowej oraz zgodności poszczególnych operacji z obowiązującymi przepisami prawa. Predefiniowane tabele ułatwiają wprowadzanie zmian w wysokości odpowiednich parametrów odpowiedzialnych za wymiar naliczanych składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na poczet podatku dochodowego i wielu innych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wykazami. Ponadto istnieje możliwość dowolnego określania poszczególnych składników płacowych i pozapłacowych dla najpopularniejszych systemów nagradzania (miesięczny, godzinowy, akordowy, godzinowo-akordowy, prowizyjny), ale można również tworzyć własne algorytmy naliczania wynagrodzeń według indywidualnych ustaleń. System pozwala również generować automatycznie szczegółowy plan pracy na dany okres dla pojedynczych osób lub całych brygad pracujących w trybie zmianowym, w którym są później również odnotowywane nadgodziny oraz wszystkie nieobecności. W przypadku absencji spowodowanych chorobą system kalkuluje skorygowane kwoty wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi oraz składek należnych do ZUS w zależności od rodzaju zwolnienia i czasu niezdolności do pracy. W połączeniu z obszernymi kartotekami osobowymi plan pracy stanowi podstawowe źródło danych dla procesu wyliczania wynagrodzeń. Aby ułatwić planowanie czasu pracy na cały rok został udostępniony rozbudowany mechanizm wyliczania długości należnych urlopów zgodny z aktualnymi przepisami kodeksu pracy. Szczegółowej ewidencji podlegają również wszystkie dokumenty kadrowo-płacowe dotyczące zatrudnienia (np. umowy i aneksy do umów o pracę), rozliczeń księgowych (np. listy płac), rozliczeń podatkowych (deklaracje PIT), rozliczeń ubezpieczeniowych (deklaracje ZUS) oraz inne dokumenty, które mogą być dowolnie definiowane przez operatora na podstawie danych zgromadzonych w systemie. Przy takiej ilości danych niezbędne stają sie zaawansowane filtry pozwalające przeglądać informacje w dowolnym stopniu szczegółowości przy zachowaniu zasad poufności. Dla celów analitycznych i zarządzania dostępne są wielokryterialne raporty pozwalające na bieżącą kontrolę oraz planowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, które można eksportować do aplikacji zewnętrznych.

Moduł ten jest częścią Pakietu Hetman Pro - specjalnej oferty skierowanej do małych firm oraz takich, które właśnie rozpoczynają swoją działalność.

System Personel posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

 • prowadzenie obszernych kartotek zawierających wszystkie informacje o pracowniku m.in. dane osobowe, adresy, informacje o zasiłkach, przebytych kursach, awanse itp. oraz wiele innych informacji łącznie z możliwością dodawania własnych pól

  Kartoteka osobowa

 • łatwe wprowadzanie danych dotyczących przeszeregowania pracownika
 • automatyczne generowanie dowolnej ilości list płac w oparciu o dowolnie zdefiniowane grupy osób
 • możliwość dokonywania operacji na definiowanych grupach pracowników, co przyspiesza wprowadzanie danych lub dokonywanie zmian
 • możliwość kopiowania informacji między kartotekami osobowymi
 • obsługa wielu systemów naliczania wynagrodzeń, m.in.: miesięczny, godzinowy, akordowy, godzinowo-akordowy, prowizyjny oraz możliwość definiowania własnych
 • kalkulator kwoty wynagrodzenia oraz składek ZUS w przypadku absencji chorobowej pracownika
 • możliwość modyfikacji wygenerowanej listy płac
 • automatyczne generowanie przelewów bankowych w systemach homebanking
 • automatyczne generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • generowanie i wydruk deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-40, PIT-8b, PIT8a

 • automatyczne generowanie raportów do ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • automatyczne tworzenie dekretów do księgowania na kontach księgowych w module Rachunkowość Finansowa
 • możliwość definiowania własnych składników płacowych i pozapłacowych
 • uwzględnianie dowolnych danych przy generowaniu listy płac
 • współpraca z systemem Płatnik w zakresie eksportu danych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z przyjętym planem pracy
 • szczegółowa ewidencja nieobecności z dokładnymi informacjami na temat powodów absencji
 • automatyczne naliczanie wymiaru urlopu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • generowanie szerokiej gamy dokumentów dotyczących zatrudnienia, zmiany warunków pracy oraz zwolnienia pracownika
 • możliwość definiowania własnych wzorów dokumentów
 • łatwe wyszukiwanie informacji dzięki zastosowaniu mechanizmu definiowanych filtrów
 • generowanie dowolnych raportów i statystyk na podstawie zebranych informacji przy użyciu odpowiednich kreatorów do celów analizy i kontroli
 • kontrola kompletności i zgodności danych i operacji z przepisami prawa oraz ze zdefiniowanymi regułami
 • pełna identyfikacja osób dokonujących operacji oraz czasu ich dokonania
 • system nadawania uprawnień do przeglądania, modyfikacji, drukowania lub kasowania poszczególnych informacji
 • możliwość przekazania wyników w postaci e-mail, zapisu w formacie tekstowym lub XML
 • możliwość wymiany informacji z zewnętrznymi aplikacjami poprzez XML, SOAP, ODBC, JDDC, ADO, ADO.NET