ProkHARD / NASZA OFERTA / Platforma HetmanRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Platforma Hetman

Platforma Hetman jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy ERP zbudowanym z wielu wyspecjalizowanych modułów obejmujących swym zasięgiem prawie wszystkie obszary działalności w nowoczesnym przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych. Jest przystosowana do obsługi organizacji wielooddziałowych o rozproszonej geograficznie strukturze, jak również współpracuje z urządzeniami przenośnymi, w zależności od posiadanej infrastruktury technicznej. Stanowi silne wsparcie w procesie podejmowania decyzji biznesowych i pozwala na scalenie zgromadzonych w całym przedsiębiorstwie danych, a następnie przedstawienie w postaci wielokryterialnych raportów, które można wygodnie przeglądać według definiowanego stopnia szczegółowości. Zaimplementowane narzędzia do wielokryterialnej analizy danych OLAP pozwalają znacznie zredukować czas i koszty przetwarzania dużych ilości danych oraz zaspokajają potrzeby zarządu i wymagania sprawozdawczości korporacyjnej.

Platforma Hetman jest w pełni dostosowana do krajowych i międzynarodowych standardów, a nad jej aktualnością w każdej chwili czuwa zespół wysoko wykwalifikowanych konsultantów, którzy na bieżąco implementują aktualizacje wynikające ze zmian przepisów. Duże możliwości parametryzacyjne i konfiguracyjne umożliwiają pełne dostosowanie modułów do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, jak i pojedynczych użytkowników, co w dużym stopniu ułatwia proces wdrożenia. Ponadto istnieje możliwość migracji danych z dotychczas używanych systemów na platformę Hetman i dzięki temu, pełne zachowanie ciągłości historycznej niezbędnej przy dokonywaniu analiz długookresowych. Idea platformy oparta jest na zasadzie, iż wszystkie informacje są wpisywane do systemu tylko jeden raz i są natychmiast widoczne na pozostałych stacjach roboczych. Bezpieczeństwo dostępu do danych jest zachowane, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych procedur bezpieczeństwa, opartych na indywidualnych prawach dostępu nadawanych przez administratora systemu, które definiują zakres udostępnianych informacji oraz uprawnienia do ich wpisywania i modyfikacji. Wszystkie wpisy do systemu są w pełni identyfikowalne pod względem autora i czasu ich dokonania. Dla zapewnienia poprawności danych istnieje szereg mechanizmów, które pozwalają na automatyzację wielu operacji, jak również ograniczają ryzyko popełnienia błędu w trakcie pracy z danymi. Platforma Hetman to również praca doświadczonego zespołu analityków, projektantów i specjalistów z różnych dziedzin przed i w trakcie wdrożenia oraz stała opieka na etapie eksploatacji w zależności od indywidualnie dobranego zakresu opieki i czasu reakcji konsultantów. Implementacja takiego rozwiązania daje gwarancję pełniejszego wykorzystania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa oraz uzyskanie lepszej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Podstawowe zasady licencjonowania Platformy Hetman.

W skład Platformy Hetman wchodzą następujące systemy:

Zarządzanie

Można powiedzieć, że każde przedsiębiorstwo jest w jakiś sposób zarządzane, jednak w zależności od tego, czy to zarządzanie jest właściwe i sprawne, zależy efektywność, ekspansywność i sukces firmy.

Finanse

System Finanse stanowi kompletne narzędzie służące do efektywnego zarządzania obszarem finansów, wspomagające realizację wyznaczonych celów biznesowych i wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Został napisany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę informatyczną przy wsparciu merytorycznym specjalistów z dziedziny finansów i księgowości ze szczególnym uwzględnieniem zapisów wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i jest na bieżąco aktualizowany zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Sprzedaż

System Sprzedaż to zintegrowany zestaw modułów służących do kompleksowej obsługi procesu sprzedaży wspomagających poszczególne jej etapy oraz ogromna ilość informacji, które w odpowiednim ujęciu, stanowią jednolitą bazę wiedzy niezbędną do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych lub budowania strategii marketingowych. System oferuje możliwość tworzenia potrzebnych dokumentów według predefiniowanych schematów z możliwością ich modyfikacji według indywidualnych wymagań. Wszystkie operacje znajdują swoje odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach w systemie, ale dzięki zastosowaniu wygodnych filtrów możliwe jest również ich łatwe przeglądanie według zadanych kryteriów. Generatory raportów pozwalają na wielowymiarową analizę zgromadzonych danych według określonego stopnia szczegółowości pozwalając również na wykrywanie i śledzenie występujących trendów dla celów analizy długookresowej.

Personel

System Personel pozwala na aktywne prowadzenie polityki kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa w oparciu o szczegółowe dane gromadzone na temat zatrudnianych pracowników. Jest w pełni konfigurowalny i dzięki temu może znaleźć zastosowanie w każdej dużej organizacji bez potrzeby gruntownej przebudowy istniejących już procesów. Podstawowym elementem systemu jest obszerna kartoteka osobowa, przechowująca szczegółowe dane osobowe, pełną historię zatrudnienia, informacje płacowe i wiele innych, dowolnie definiowanych przez użytkownika w zależności od specyfiki organizacji. Prawie wszystkie pracochłonne dotychczas czynności, takie jak generowanie list płac, deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych czy dekretacja wynagrodzeń na kontach księgowych, w dużym stopniu przebiegają automatycznie, ale użytkownik ma możliwość całkowitej ich modyfikacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Współpraca z systemem homebankingu pozwala na szybką realizację przelewów na konta pracowników.

Magazyny

System Magazyny jest przeznaczony dla nowoczesnego przedsiębiorstwa, które potrzebuje kompleksowego rozwiązania wszystkich problemów związanych z prowadzeniem szeroko pojętej gospodarki magazynowej. Pozwala nie tylko prowadzić pełną dokumentację obrotu magazynowego, przedstawiać stan ilościowo-wartościowy wszystkich towarów w dowolnym momencie czasu, monitorować ich dokładną lokalizację, ale również umożliwia szczegółowe planowanie poszczególnych dostaw w oparciu o plany produkcyjne oraz prognozy rozchodów na podstawie danych historycznych. Możliwość tworzenia własnych dokumentów pozwala na dokładne odwzorowanie w systemie procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie bez konieczności ich przebudowy. Zaawansowane generatory raportów pozwalają szybko uzyskać dowolną informację na temat stanów magazynowych oraz zamówień według dowolnego stopnia szczegółowości w zależności od posiadanego poziomu uprawnień. Wszystkie operacje dokonywane w systemie są w pełni identyfikowalne pod względem autora i czasu ich dokonania, a dzięki pełnej ewidencji wszystkich dokumentów możliwe jest szczegółowe odtworzenie historii obrotów magazynowych wszystkich towarów. Pełne korzystanie ze wszystkich możliwości oferowanych przez system pozwala w znaczący sposób obniżyć koszty składowania towarów w magazynie.

Sterowanie Produkcją

System Sterowanie Produkcją jest dedykowany dla przedsiębiorstw produkcyjnych i swoją funkcjonalnością obejmuje kompleksową obsługę całego procesu wytwórczego oraz wybranych procesów pomocniczych. Jedną z wielu jego zalet jest możliwość pełnego odzwierciedlenia procesów produkcyjnych w systemie, co pozwala na ich wszechstronną analizę pod kątem efektywności. Dzięki dokładnemu opisowi technologii produkcji poszczególnych wyrobów możliwe jest zachowanie odpowiedniej kolejności poszczególnych operacji podczas generowania planu produkcji, przy uwzględnieniu nie tylko indywidualnych wymagań klientów czy terminu dostawy wyrobów gotowych, ale również wielu innych czynników takich jak dostępność surowców, przerwy techniczne, czas oczekiwania na zakończenie produkcji półfabrykatów itp. Zapewniona jest również szczegółowa kontrola jakości poszczególnych wyrobów dzięki pełnej identyfikacji wykorzystywanych surowców, maszyn, na których były one przetwarzane oraz osób dbających o prawidłowość poszczególnych czynności w odniesieniu do partii produkcyjnej lub nawet do pojedynczej sztuki. Pełna integracja poszczególnych modułów pozwala na dokonywanie w każdej chwili niezbędnych modyfikacji procesu produkcyjnego bez potrzeby przerywania całej produkcji i konieczności dokonywania czasochłonnych zabiegów. Zgromadzone informacje pochodzące w dużej mierze z hali produkcyjnej umożliwiają kadrze menedżerskiej szeroką analizę przyczyn powstawania negatywnych zjawisk dotyczących jakości produktów, efektywności i kosztów produkcji i ułatwiają wczesne podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Branżowe

Platforma Hetman jest skierowana do każdego rodzaju przedsiębiorstwa, jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe powstają również projekty branżowe. Na dzień dzisiejszy ukończone zostały dwa z nich. Pierwszy - moduł Planowanie Rozkroju Wstęgi - jest przeznaczony dla firm produkcyjnych z branży papierniczej, które wytwarzają produkty z tektury falistej. Drugi z nich – moduł Transport - jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi transportowe na rzecz innych działów lub usługobiorców zewnętrznych.

Pomocnicze

Platforma Hetman została zaopatrzona w dodatkowe moduły, które w zależności od indywidualnych potrzeb, pozwalają uniknąć powtarzalnych czynności lub jeszcze lepiej dostosowują poszczególne moduły do specyfiki przedsiębiorstwa.