ProkHARD / NASZA OFERTA / Platforma Hetman / Finanse / Środki TrwałeRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Moduł Środki Trwałe

Ewidencja środków trwałych jest podstawowym narzędziem zarządzania majątkiem trwałym, środkami trwałymi, wyposażeniem, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz pozwala efektywnie kształtować strategię odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych i bilansowych. Tak kompleksowe podejście do tego zagadnienia stanowi idealne narzędzie pozwalające na kompleksowe zarządzanie majątkiem, dając kadrze menedżerskiej pełen wgląd w stan aktualny, jak również dostarczając odpowiednich informacji wspomagających kreowanie polityki zakupów w przyszłości.

Każdy środek trwały posiada swoją indywidualną kartotekę, z której można odtworzyć cały cykl życia od chwili zbudowania lub kupna i założenia kartoteki aż do momentu zdjęcia z ewidencji (sprzedaż lub likwidacja) z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń, takich jak modernizacja, przeszacowanie lub korekta umorzeń, które miały wpływ na zmianę wartości nie tylko bilansowej, ale również podatkowej (są od siebie zupełnie niezależne) oraz inne uwagi dotyczące na przykład przeglądów okresowych lub remontów. Każdy środek trwały ma swojego opiekuna i jest przypisany do odpowiedniego miejsca powstawania kosztów i zgodnie z tym przyporządkowaniem oraz obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości dokonuje się automatyczna dekretacja odpisów amortyzacyjnych w Księdze Głównej. Użytkownikowi udostępniono wiele różnych metod amortyzacji oraz możliwość definiowania własnych przy zastosowaniu współczynników podwyższających, dzięki czemu moduł może być łatwo przystosowany do procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Oprócz obszernej kartoteki środka trwałego z załącznikami dokumentującymi ruch środka trwałego dostępna jest również prezentacja historii wartości, umorzeń oraz odpisów miesięcznych w postaci tabelarycznej oraz zestawienie planowanych odpisów amortyzacyjnych z odpisami rzeczywistymi. Dla środków trwałych w leasingu, narzędzi nie będących składnikami majątku oraz środków nie podlegających amortyzacji możliwe jest prowadzenie karty inwentarzowej, w której można odnotować ich pełną historię oraz wszystkich użytkowników. Moduł dostarcza również odpowiedniego narzędzia do przeprowadzenia inwentaryzacji, a dzięki zapisywaniu informacji historycznych możliwe jest nie tylko odtworzenie stanu środków trwałych na dowolny dzień w przeszłości, ale również prognozowanie na przyszłość. Dla potrzeb złożonych analiz majątku trwałego możliwe jest dowolne definiowanie grup środków trwałych i na tej podstawie generowanie wielowymiarowych raportów i analiz o dowolnym stopniu szczegółowości.

Moduł ten jest częścią Pakietu Hetman Pro - specjalnej oferty skierowanej do małych firm oraz takich, które właśnie rozpoczynają swoją działalność.

Moduł Środki Trwałe posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

 • narzędzie do kompleksowej kontroli stanu majątku trwałego, środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

  Kartoteka środka trwalego

 • możliwość dowolnego definiowania grup środków trwałych dla potrzeb analizy
 • automatyczne generowanie niezależnych odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych oraz księgowych
 • automatyczne dekretowanie odpisów amortyzacyjnych na kontach księgowych
 • możliwość korekty wartości początkowej środka trwałego
 • prowadzenie kartotek środków trwałych dokumentujących cykl życia środka trwałego z uwzględnieniem przeglądów i wyników kontroli okresowej
 • możliwość amortyzacji według nietypowych okresów obrachunkowych
 • tabelaryczna forma prezentacji historii wartości środka trwałego
 • możliwość wyboru najlepszego wariantu amortyzacji na podstawie symulacji lub definiowania własnych metod amortyzacji przy zastosowaniu współczynników podwyższających
 • generowanie porównania planowanych odpisów amortyzacyjnych z odpisami rzeczywistymi

 • generowanie dokumentów odzwierciedlających ruch środków trwałych (np. przyjęcie, protokół zdawczo-odbiorczy, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, korekty wartości i bilansu, dokument zmiany metody amortyzacji)
 • prowadzenie ewidencji nie tylko środków trwałych, ale również środków niskocennych, w leasingu i innych narzędzi nie podlegających amortyzacji
 • pełna historia zmiany wartości oraz wszystkich zdarzeń w postaci kartoteki środka trwałego
 • możliwość zapisywania w kartotekach dodatkowych informacji o przeglądach technicznych i kontrolach
 • prowadzenie kart inwentarzowych dla narzędzi z pełną historią i wykazem kolejnych właścicieli
 • inteligentne filtry ułatwiające przeglądanie ewidencji środków trwałych oraz mechanizm grupowania pozwalający na wybranie stopnia szczegółowości danych
 • możliwość zarejestrowania zdefiniowanego filtru w celu późniejszego wykorzystania
 • możliwość wszechstronnej analizy stanu majątku trwałego według miejsc powstawania kosztów, grup środków trwałych, miejsc użytkowania itp. dla potrzeb procesów decyzyjnych na dowolny dzień w przeszłości oraz prognozowanie na przyszłość
 • możliwość rozpoczęcia prowadzenia ewidencji w dowolnym momencie roku obrachunkowego z uwzględnieniem amortyzacji już dokonanej