ProkHARD / NASZA OFERTA / Platforma Hetman / Finanse / Rachunkowość FinansowaRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Moduł Rachunkowość Finansowa

Moduł Rachunkowość Finansowa pozwala tak usystematyzować i pogrupować dane finansowe firmy, żeby stały się solidnymi informacjami, na podstawie których można podejmować optymalne decyzje biznesowe. Aby sprostać takiemu wyzwaniu, moduł jest wyposażony w odpowiednie narzędzia pozwalające na dowolne kreowanie wielowymiarowych zestawień, które dostarczają kadrze zarządzającej aktualne informacje w dowolnych przekrojach oraz o zadanym stopniu szczegółowości, przy jednoczesnym zachowaniu poufności niektórych danych. Pełna obsługa zdarzeń gospodarczych w wielu walutach, możliwość prowadzenia równolegle kilku planów kont oraz dwuetapowe księgowanie pomagające uniknąć wielu pomyłek - to tylko kilka z wielu atutów tego modułu.

Dzięki definiowanym wzorcom dekretacji, czas poświęcony na księgowanie powtarzających się dokumentów został zredukowany do minimum. Plan kont oraz początek i koniec okresu rozrachunkowego są dowolnie definiowane przez użytkownika. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorstwom prowadzącym kilka planów kont i przeprowadzającym transakcje międzynarodowe zostały udostępnione odpowiednie mechanizmy pozwalające księgować dokumenty na więcej niż jednym planie kont oraz równolegle rejestrować zdarzenia gospodarcze w złotówkach i walutach obcych, a dla rozrachunków walutowych wyliczane są automatycznie różnice kursowe. W celu eliminacji błędów oraz możliwości zobaczenia wpływu danej operacji na stan finansów firmy, księgowanie dokumentów przebiega dwuetapowo: dokument jest najpierw dekretowany, a dopiero później księgowany ostatecznie (mechanizm bufora), przy czym dokumenty tylko zadekretowane mogą już być ujęte w dowolnych analizach i raportach. Moduł udostępnia również wszechstronne narzędzie bieżącej kontroli należności i zobowiązań pozwalające na tworzenie różnorodnych zestawień na dowolny dzień oraz badanie ich wpływu na kondycję finansową firmy. Dzięki inteligentnemu mechanizmowi kreowania raportów wszystkie informacje finansowe mogą być przedmiotem wielowymiarowej analizy w oparciu o saldo i obroty kont i stanowią akuratne i relewantne informacje niezbędne w procesach decyzyjnych. Moduł Rachunkowość Finansowa jest w pełni zgodny z aktualną Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Moduł ten jest częścią Pakietu Hetman Pro - specjalnej oferty skierowanej do małych firm oraz takich, które właśnie rozpoczynają swoją działalność.

Moduł Rachunkowość Finansowa posiada między innymi następujące funkcjonalności:

Dowody księgowe

 • uproszczone tworzenie nowego dokumentu księgowego dzięki wewnętrznej integracji z innymi modułami Platformy Hetman
 • przeglądanie i edycja dokumentów księgowych przy zastosowaniu inteligentnych filtrów
 • automatyczne przeksięgowania między kontami dzięki definiowanym wzorcom dekretacji
 • obsługa transakcji wielowalutowych
 • automatyczne naliczanie różnic kursowych
 • prowadzenie i wycena kont dewizowych oraz mechanizm automatycznego przewalutowywania
 • równoległe księgowanie transakcji w PLN i walutach obcych
 • równoległe księgowanie transakcji na kilku planach kont

  Widok dziennika zapisow księgowych

 • duże możliwości konfiguracji i parametryzacji ustawień
 • intuicyjny interfejs łatwy w obsłudze dla niedoświadczonej osoby
 • pełna integracja rejestru VAT z obsługą dokumentów księgowych
 • kreator przelewów bankowych
 • automatyczne generowanie rejestru VAT
 • import i eksport przelewów bankowych do i z systemów homebanking
 • prowadzenie równoległych planów kont dla potrzeb rachunkowości zarządczej i analiz biznesowych
 • kontrola sum w kręgach kosztowych
 • dowolne definiowanie planów kont oraz okresów rozrachunkowych
 • personalizacja dostępu do poszczególnych zespołów kont
 • pełna identyfikacja osób dokonujących operacji oraz czasu ich dokonania
 • wielowymiarowe rozliczanie kosztów
  • w układzie rodzajowym
  • w układzie rodzajowo-kalkulacyjnym
  • w podziale na poszczególne nośniki kosztów
 • wbudowane mechanizmy kontroli poprawności księgowej, rachunkowej i logicznej dowodów oraz zgodności z aktualną Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 • mechanizm definiowania i obsługi grup analitycznych umożliwiający prowadzenie ksiąg analitycznych
 • pełna integracja z pozostałymi modułami Platformy Hetman dzięki automatycznemu przepływowi informacji
 • modelowanie zasad dekretacji dla dokumentów wprowadzonych w systemie finansowo-księgowym lub generowanych przez inne moduły Platformy Hetman
 • możliwość rejestracji dowodów księgowych w układzie memoriałowym
 • analiza i kontrola dowodów, zapisów na kontach oraz obrotów i sald przed ich ostatecznym zaksięgowaniem (mechanizm bufora)
 • inteligentne mechanizmy wspomagania wprowadzania danych
  • wybór kont z grup analitycznych, mechanizmy filtrowania i wyszukiwania kont
  • intuicyjne kopiowanie kont
  • automatyczne rozbicie kwot na kontach kosztowych
 • możliwość importu danych z innych aplikacji biznesowych

Rozrachunki

Kojarzenie rozrachunków

 • automatyczne prowadzenie i rozliczanie kont rozrachunkowych
 • prowadzenie rozrachunków w walutach obcych
 • inteligentne metody kojarzenia rozrachunków podczas dekretacji dokumentów
  • automatyzacja rozrachunków podczas wprowadzania dokumentów
  • kojarzenie półautomatyczne i ręczne w ekranie księgowania dowodów
  • kojarzenie ręczne wybranych pozycji księgowych
 • wiekowanie zobowiązań i należności
 • predefiniowane kojarzenie zapisów
 • automatyczne anulowanie wybranego rozrachunku z jednoczesną korektą sald rozrachunkowych
 • stałe monitorowanie należności i zobowiązań firmy według wybranych kategorii
 • bieżąca kontrola rozrachunków z pracownikami
 • inteligentny mechanizm windykacji, generowania upomnień i not odsetkowych wg definiowanych stóp procentowych

Sprawozdania, analizy i raporty

 • kreator wielowymiarowych raportów i analiz w różnych przekrojach i o różnym poziomie szczegółowości w zależności od potrzeb użytkownika
 • zachowanie poufności danych w zależności od osoby generującej raport
 • zestaw raportów dotyczących sytuacji finansowej na dowolny dzień oraz możliwość analizy wpływu przewidywanych zdarzeń na kondycję finansową firmy
 • wbudowany pakiet podstawowych raportów i zestawień, który zawiera m.in.
  • raport stanu rozrachunków na dowolny dzień
  • zestawienie dokonanych operacji na kontach rozrachunkowych
  • zestawienie dokonanych kompensat
  • zestawienie potwierdzeń sald na dowolny dzień
  • raporty i zestawienia księgowe: F01, bilans, rachunek wyników, analiza przepływów finansowych, analizy kosztów
 • wydruk odsetek należnych dostawcom według wybranej tabeli z uwzględnieniem odsetek od zobowiązań podatkowych
 • generowanie i wydruk monitów oraz not odsetkowych według wybranej tabeli odsetek
 • wszechstronna analiza należności i zobowiązań przeterminowanych według dowolnych kategorii
 • integracja z programami pakietu Microsoft Office i możliwość eksportu dowolnego zestawienia w celu dalszej obróbki
 • możliwość prezentacji analiz w postaci graficznej
 • dowolna metoda prezentacji wyników: na ekranie, w postaci wydruku lub eksportu do pliku
 • możliwość przekazania wyników w postaci e-mail, zapisu w formacie tekstowym lub XML
 • możliwość wymiany informacji z zewnętrznymi aplikacjami poprzez XML, SOAP, ODBC, JDDC, ADO, ADO.NET