ProkHARD / NASZA OFERTA / Platforma Hetman / Branżowe / Składowisko odpadówRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Składowisko odpadów

Jednym z ważniejszych elementów pozwalającym kadrze kierowniczej sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem jest odpowiednia i szybka informacja o zdarzeniach mających miejsce w trakcie realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie..

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Podczas projektowania Modułu obsługi składowiska odpadów, szczególny nacisk został położony na jego elastyczność, może on zostać łatwo dopasowany do profilu i specyfiki firmy oraz indywidualnych wymagań klienta.

Moduł obsługi składowiska odpadów jest samodzielnym narzędziem umożliwiającym dokumentowanie zdarzeń związanych z przyjmowaniem, ewidencją i wydawaniem odpadów, a dzięki integracji z opcją obsługi wag elektronicznych, daje niesamowite oszczędności w czasie obsługi klientów oraz umożliwia automatyzację tego procesu.

Jako moduł branżowy Platformy Hetman, integruje się z pozostałymi funkcjonalnościami Pakietu i jego modułami, umożliwiając stworzenie jednego, spójnego, zintegrowanego systemu do obsługi całego przedsiębiorstwa.

Lista podstawowych funkcjonalności.

 • Obsługa przywozów ładunków (np obsługa wysypiska odpadów).
 • Obsługa wywozów ładunków (np surowce wtórne, odpady niebezpieczne itp ).
 • Praca w trybie manualnym (użytkownik wykonuje czynności ważenia).
 • Praca w trybie w pełni automatycznym (obsługa bez udziału operatora wagi).
 • Obsługa ważeń złożonych (np samochód i przyczepa).
 • Usługa ważenia kontrolnego.
 • Prowadzenie kartotek kontraktów długoterminowych.
 • Prowadzeni kartotek kontrahentów, indywidualne cenniki towarów i usług, systemy rabatowania.
 • Prowadzenie kartotek pojazdów obcych i własnych, automatyzacja tarowania pojazdów.
 • Kartoteka i identyfikacja kierowców.
 • Prowadzanie karotek towarowych, indeksy towarów dla dostawców odbiorców, przypisanie domyślnej lokalizacji.
 • Obsługa i ewidencja lokalizacji składowania towarów.
 • Kontrola stanu dla wybranych lokalizacji.
 • Generowanie i obsługa kart przekazania odpadów.

 • Generowanie i obsługa kart przetworzenia odpadów.
 • Generowanie i obsługa kart ewidencji odpadu.
 • Generowanie i obsługa kart ewidencji zużytego sprzętu elektronicznego.
 • Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów.
 • Automatyczne drukowanie (na podstawie karty magnetycznej) kwitów ważenia.
 • Automatyczne generowanie faktur i/lub paragonów (indywidualnych i zbiorczych).
 • Automatyczne generowanie dokumentów kasowych.
 • Kolejkowanie pojazdów na placu (możliwość wyjazdu z tarą automatyczną – bez ważenie).
 • Przy obsłudze odpadów kontrola limitów gratisowego wywozu odpadów.
 • Możliwość anulowania i korekty danych przez uprawnionych operatorów.
 • Podgląd pojazdów „na placu” (zważonych a nie tarowanych lub tarowanych a nie zważonych z ładunkiem).
 • Zdalny interfejs do tworzenia i drukowania kart przekazania odpadu, dla firm dostarczających odpady.
 • Automatyzacja rejestracji przyjęcia odpadów za pomocą kodów kreskowych.
 • Rozliczenia zbiorcze dostaw (w wybranych okresach, dziennych , tygodniowych, miesięcznych)
 • Raportowanie dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników sieci komputerowej.
 • Dostęp do danych i analiz z wykorzystaniem sieci internet.
 • Rejestracja w systemie oraz tworzenie i wydruk kart przekazania odpadu przez osoby indywidualne za pomocą sieci internet (usprawnienie obsługi osób fizycznych)
 • Analizy wielowymiarowe danych OLAP.

 • Graficzna prezentacja danych z analiz.
 • Szeroki wachlarz parametrów konfiguracyjnych wag (ustalanie zasad stabilności odczytu itp.)