Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Platforma Hetman wersja 1.23

Modyfikacja działania podzakładki Realizacja w opcji Realizacja rejestrowanych reklamacji w module Obsługa reklamacji

W chwili przypisywania reklamacji do kolejnej osoby system sprawdza, czy informacje wpisane w polu „Przypisz ponownie do” jednoznacznie określają tę osobę.

Zmiana struktury uprawnień

Zmieniona została struktura uprawnień do tworzenia i edycji struktury oraz wypełniania pozycji w tabelach krzyżowych.

Modyfikacja filtru domyslnego dla faktur sprzedaży

W opcji przeglądu dokumentów sprzedaży przy wyczyszczonym filtrze widoczne są wszystkie dokumenty sprzedaży, w tym również faktury zaliczkowe, bez względu na to czy zostały rozliczone czy nie.

Nowe możliwości dla użytkowników Emapy

W module spedycja dodano nowe parametry, które dają użytkownikowi większe możliwości pod czas planowania transportu z wykorzystaniem Emapy.

Zmiany w formularzach przeglądu dokumentów magazynowych

W ekranie przeglądu dokumentów magazynowych można zmieniać sposób prezentowania danych. Do formularza dodano możliwość grupowania pozycji towarowych według magazynu, partii, ceny lub jednostki miary.

Możliwość przypisania do jednej grupy towarowej kilku typów towarów.

Nowa funkcjonalność umożliwia wykorzystanie zestawu wartości grupy towarowej do więcej niż jednego typu towarów. W takim przypadku w słowniku Grup towarowych w kolumnie Typy towarów należy dodać po przecinku kolejne symbole typów towarów, dla których również mają być widoczne wartości danego słownika.

Zapotrzebowania - zmiana kolejności pól jednostka miary i ilość

Na formularzu pozycji zapotrzebowania zmieniona została kolejność pól jednostka miary z polem ilość.
Użytkownik najpierw podaje jednostkę miary, a następnie wpisuje ilość. Przy zmianie jednostki miary wartość w polu ilość jest zerowana.

Akceptacja zapotrzebowań

Dodano uprawnienie do modułu zaopatrzenie.

Mozliwość potwierdzania zapotrzebowań - pozwala użytkownikowi na dostęp do funkcji zatwierdzania zapotrzebowań

Uprawnienia do raportów

Zmieniono uprawnienia do obsługi nowych wzorów wydruków, obecnie funkcjonują uprawnienia:

  • Raporty - dodawanie / usuwanie - pozwala dodawać i usuwać raporty
  • Raporty - edycja - pozwala edytować istniejące raporty
  • Raporty- zamiana istniejącego wzoru rap - pozwala zmieniać istniejący już wzór wydruku na inny o tej samej nazwie.

Potwierdzanie zamówień

Dla ułatwienia identyfikacji towaru w siatce potwierdzania zamówień dodano dodatkowe informacje (kolumny).